ÚČINKUJÍCÍ SOUBORYBALDRIÁN Pardubice

Folklorní soubor Baldrián z Pardubic je komorní hudebně taneční soubor, který oživuje písničky a tance Polabí a východních Čech. Lidové zvyky a tradice předvádí ve scénickém zpracování, některé realizuje i v rámci tradičních událostí a svátků. Členy souboru můžete vidět při tříkrálové obchůzce, masopustu, vynášení smrti , nebo úspěšných představeních „Máje i Svatej Ján..“ a „O perníkových panenkách“.
Baldrián je lidové jméno pro léčivou bylinku Kozlík lékařský, se kterou má soubor údajně společnou tu vlastnost, že zklidňuje nervovou soustavu, ti ší migrénu nebo, chcete-li, zlepší náladu a hladí po duši. Ale posoudit to musíte již sami.

Vedoucí souboru: Aleš Mokren
Vedoucí taneční složky, choreografka: Marie Mokrenová
http://www.baldrian.cz/

 ČERVÁNEK Hradec Králové

Dětský folklorní soubor Červánek se už více než třicet let akti vně podílí na oživování lidových tradic ve městě a okolí. Spolu s vlastní lidovou dětskou muzikou představuje veřejnosti písně, tance, dětské hry a zvyky našeho regionu. K velmi oblíbeným akcím díky souboru patří již tradiční masopustní obchůzka centrem města i vynášení smrtky v Jiráskových sadech. Už počtrnácté jsme letos na jaře pořádali dětský krojovaný bál, na který zveme kromě hradeckých dětí dětské soubory z východních Čech a v posledních letech i z Moravy. Svoji tradici mají i veřejností hojně navštěvované vánoční koncerty. Vloni jsme přidali v adventním čase ještě červánkovskou vánoční dílnu.

Vedoucí souboru: Iva Ondráčková
Organizační vedoucí: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Josef Matoušek
http://www.dfscervanek.sweb.cz

 

 DUPÁK Hradec Králové

Jsme folklorní soubor Dupák z Hradce Králové, který zpracovává lidovou látku z východočeského regionu, převážně z Hradecka, Polabí a Podkrkonoší. Snažíme se obnovovat lidové zvyky a obyčeje, podařilo se nám udělat tradici např. z jarních zvyků jako jsou masopustní obchůzky, vynášení smrti, stavění máje apod. Své první polky a sousedské jsme se učili v dětském folklorním souboru Červánek z Hradce Králové, postupem času se k nám přidali i další, které oslovil lidový tanec a zpěv.

Vedoucí souboru: Pavla Řádková
Vedoucí muziky: Josef Matoušek
http://www.fsdupak.sweb.cz

 FORMANI Slatiňany

Národopisný soubor Formani Slati ňany vznikl v roce 2004 a spolupracuje s tělocvičnou jednotou Sokol Slatiňany a Základní uměleckou školou ve Slati ňanech. Zpracovává písně, tance a zvyky z východních Čech, převážně z regionů Chrudimska, Hlinecka a Nasavrcka. Samozřejmě, že vedle sousedských, obkročáků či skočné nechybí v repertoáru souboru ani oblíbené mateníky v různých úpravách a choreografi ích, při kterých se vydovádí muzikanti i tanečníci. Formani pracují s tanečním materiálem jak v základních formách, tak i v komponovaných celcích. Drží se také pravidla, že zpěv patří neoddělitelně k lidovému projevu a že předzpěv patří k tanci a tanečníkovi stejně jako boty. Vše naživo a pěkně od podlahy.

Organizační vedoucí souboru: Radim Zajíček
Primáška muziky: Helena Kohoutková
http://www.formani.wz.cz

 CHAIRE Příbram

Vokálně instrumentální soubor dobových nástrojů Chairé byl založen v lednu roku 1999 ve Waldorfské škole v Příbrami. Název si vypůjčil z řecké mytologie. Chairé byla dcerou Érota a Psyché a znamená radost. Dodnes se v Řecku lidé zdraví pozdravem „chairé“ – „buď zdráv“. Soubor si tento pozdrav překládá: „Udělám vše pro to, abych tě svou hudbou uzdravil,“ a touto ideou se řídí na každém svém koncertě.
Za dobu svého trvání soubor odehrál stovky koncertů v Čechách i v zahraničí. Ve svém bohatém repertoáru soubor Chairé začal oživovat českou a evropskou anonymní, duchovní a lidovou píseň období goti ky, renesance, baroka a klasicismu. Zároveň nastudoval program českých a evropských koled, písně ročního koloběhu, písně třiceti leté války a renesanční tance.

Umělecký vedoucí souboru: Josef Krček
http://www.chaire.cz/

 CHOREA HISTORICA Praha

Soubor Chorea Historica založila v roce 2000 doc. Eva Kröschlová, a pod jejím odborným vedením se skupina zabývá studiem a poučenou interpretací dobového tanečního projevu. Základem práce jsou rekonstrukce choreografi í tanečních mistrů rané a pozdní renesance, baroka i 19. století. Nevyhýbáme se však ani vlastní tvorbě na původní dobové hudební skladby. Soubor v současnosti tvoří pět párů, tj. deset tanečníků a tanečnic, kteří mají zkušenosti s účinkováním také v jiných tanečních, folklorních, divadelních či šermířských souborech. Soubor pravidelně vystupuje na různých hudebních festivalech, např. Mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl, Mezinárodní festival dvorských tanců Krakow, Festival staré hudby Český Krumlov, Letní slavnosti staré hudby v Praze, Festival komorní hudby Český Krumlov, Festival Devět bran Praha, v rámci Dnů evropského dědictví EHD a na samostatných koncertech v České republice i v zahraničí.

Umělecká vedoucí souboru: Eva Kröschlová
http://www.choreahistorica.cz/

 JIZERA Liberec

Folklorní soubor Jizera byl založen 1. června 1986 manželi Knajblovými. Jevištně zpracovává folklorní materiál z Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší především podle zápisů sběratele prof. Pavla Krejčího. Typickými tanci našeho regionu jsou mateníky, šotyše, šlapáky, řezanka, krajcpolka a mnoho dalších. Tanečníci i muzikanti vystupují v podještědských krojích, které byly vyrobeny podle původních historických předloh a archivních záznamů.

Organizační vedoucí souboru: Dalibor Tuž
Vedoucí taneční složky: Radka a Vladimír Dědečkovi
Vedoucí muziky: Dalibor Tuž
http://www.jizera.wz.cz/

 KOHOUTEK Chrudim

Náš Kohoutek kokrhá již čtvrt století , tedy ten chrudimský, národopisný. Náš Kohoutek nejenže kokrhá, on i hraje, tancuje a zpívá všechno a na všechno z okolí Chrudimska, Nasavrcka a nebojíme se říct i z Polabí. Kusy, které servírujeme svým divákům snad pobaví (Hrušky, Píseň o kafe...), dovedou k zamyšlení (Člověče, kdož jsi kolivěk), představí lidovou látku ve scénické podobě (Kohouti , Ze Sadské, Píseň o prachy...) a také vyvolají diskuze (Nesahej mi na kolínka...). Právě za pestrost repertoáru a mnohdy nezvyklý přístup k tématům si soubor vysloužil ocenění jako nejvýraznější soubor roku 2008 v anketě Foskar.

Vedoucí souboru: Josef Mádlo
Umělecká vedoucí souboru: Šárka Kratochvílová
Primáš muziky: Tomáš Dostál
http://www.nskohoutek.cz

 KUŘÁTKA Chrudim

Vznik souboru Kuřátka se datuje do roku 1994. Za dobu své existence se soubor v Chrudimi a okolí vyprofiloval jako sdružení, které se věnuje výchově a rozvoji nejmladší generace v oblasti poznávání lidových tradic, tanců, písní i udržování zvyků. V souboru působí tanečníci a muzikanti především školního věku ve dvou věkových složkách – předškolní Zrníčka a školou povinná Kuřátka. Horní věková hranice je neomezená, což dokazuje především lidová muzika složená z hráčů nejrůznějšího věku – studenti, dospělí, nebo i malí začínající muzikanti. Nejvíce podkladů ke zpracování čerpá soubor na Poličsku a v okolí Hlinska. Děti vystupovaly na presti žních festi valech v Čechách i v zahraničí. Ovšem díky stálému kontaktu s kulturně živým prostředím se děti s lidovou kulturou seznamují v celé šíři, nikoli pouze za účelem jejího uměleckého zpracování. Tím se soubor zařadil k významným uměleckým tělesům v srdci republiky, na Horácku.

Vedoucí souboru: Mgr. Radka Ehrenbergerová
http://kuratka-chrudim.cz/

 LIDOVÁ MUZIKA Z CHRÁSTU Chrást

Lidová muzika z Chrástu je folklorním souborem při ZUŠ Chrást. Muziku založila v roce 1996 Zuzana Klepalová. V repertoáru má lidové písně především ze západních a jižních Čech v úpravách Zuzany Klepalové, Vojtěcha Kouby, ale i Marka Janaty, Davida Slouky a dalších. Snahou souboru je co nejvíce zaujmout diváka především zajímavými hudebními úpravami, vlastním průvodním slovem i zapojením všech interpretů. Muzika používá tradiční i netypické rytmické nástroje. Soubor vystupuje v kostýmech, které jsou stylizací plzeňského městského kroje konce devatenáctého století .

Vedoucí souboru: Vojtěch Kouba, Roman Kaas
http://www.chrlis.wz.cz/

 LIPKA Pardubice

Folklorní soubor Lipka, který vznikl v roce 2007 při Kulturním domě Dubina v Pardubicích, navazuje svou činností na bohatý odkaz Souboru písní a tanců Lipka. Na počátku činnosti tohoto souboru byl roku 1981 zájem několika jedinců vybudovat v regionu národopisný kolektiv, který by pak na veřejnosti prezentoval bohaté lidové umění oblasti Polabí.
V současné době již sdružuje přibližně 25 nadšených tanečnic, tanečníků, muzikantek a muzikantů. Repertoár souboru tvoří písně a tance především z Pardubicka, Hradecka, Chrudimska a českého Horácka.

Vedoucí souboru: Michal Doubek
http://www.fslipka.cz

 PERNÍČEK a MARCIPÁNEK Pardubice

Dětský folklorní soubor Perníček vznikl v roce 1986 při Základní umělecké škole Havlíčkova v Pardubicích. Pracuje v něm na sto třicet dětí ve věku od čtyř do osmnácti let v pěti věkových kategoriích, přičemž každé oddělení je schopno uskutečnit samostatné vystoupení. Přípravné a nejmladší oddělení se jmenuje Marcipánek. V souboru pracují tři dětské lidové muziky. Repertoár souboru tvoří především lidové písně a tance z okolí Pardubic a oblasti Polabí. Těžiště tvorby spočívá na souvislých temati ckých blocích věnovaných různým obdobím ročního cyklu (Vítání jara, Koulelo se, koulelo, Vánoční koledování apod.) a lidského života (Svatební, Košilanda, Škola atd.).

Vedoucí souboru: Blanka Slouková, Lenka Šťastná
Vedoucí souboru: Iva Dostálová, Michal Doubek
http://www.pernicek.tym.cz/

 

 POLENO Bratislava

Členové folklorního souboru Poleno jsou mladí lidé ve věku od šestnácti do dvaceti pěti let. Soubor je osobitý zejména tí m, že do tanečních kompozic vnáší mluvené slovo, že svoje choreografi e ozvláštňuje vti pem a humornou nadsázkou, že tradice představuje novodobým a netradičným způsobem a také tí m, že folklor aktualizuje. Vedle žertovně laděných tanců, za které soubor získal významná ocenění doma i v zahraničí, jsou součástí přibližně devadesáti minutového repertoáru také tradičně koncipované tance a pěvecké bloky z různých regionů Slovenska (Liptov, Horehron, Podpoľanie, Šariš, Zemplín atd.). K programové skladbě souboru patří i dvě celovečerní taneční komedie Batoh a Ženiť sa je ľudské. Se souborem spolupracuje textař Zdenko Jašek a skupina Ľudová hudba Petra Kuštára.

Vedoucí souboru: Viera Eliášová
http://www.poleno.org/

 PROMNI Varšava

Folklorní soubor Promni byl založen v roce 1972 a dnes sdružuje přibližně stovku tanečníků a zpěváků, kteří jsou studenty či absolventy varšavských škol. Hudebníci jsou většinou absolventy hudební akademie Frederica Chopina ve Varšavě. Repertoár souboru tvoří především polské národní tance (polonéza, mazur, krakoviak) stejně jako jevištní úpravy tradičních rodinných i výročních obřadů (svatba, masopust).
V roce 2008 soubor oslavil své 35. výročí.

Vedoucí souboru: Radek Puszylo
http://www.promni.pl/

 RADOST a HOLOUBEK Pardubice

Soubor Radost působí již třicet dva let v Domě dětí a mládeže Alfa v Pardubicích. Tancují v něm děti od čtyř let až po dospělé. Za dobu svého trvání procestoval mnoho našich i zahraničních festivalů. Několikrát reprezentoval náš kraj na národních přehlídkách a přivezl si uznání i ze zahraničí. V loňském roce reprezentoval Pardubice na Světovém dětském festi valu v Turecku a Venezuele a letos se chystá do Polska, Německa a Makedonie. Soubor je spolupořadatelem festi valu Tradice.

Vedoucí souboru: Jitka Vítková
Vedoucí muziky: Radim Koppitz

 ROZMARÝNEK Praha

Muzika Rozmarýnek vznikla jako muzika dětského souboru a je složena z další generace bývalých členů Vycpálkova souboru, ale také z hrajících tanečníků tohoto souboru. Muzika si během let vytvořila vlastní, osobitý repertoár. V současné době spolupracuje s taneční složkou Vycpálkovců.

Vedoucí muziky: Karel Mahelka

 VLČNOVJAN Vlčnov

Folklorní soubor Vlčnovjan byl založen v roce 1972, a již od doby svého vzniku pomáhá udržovat zpěvnost a taneční bohatství obce, která je proslulá barevností kroje i množstvím dochovaných lidových tradic, z nichž nejznámější je každoroční květnová jízda králů.
Soubor se při zpracování písňového a tanečního materiálu zaměřuje především na Vlčnov a blízké okolí – oblast Uherskobrodska, moravské Kopanice a luhačovické Zálesí. Ve svém repertoáru má řadu variant točivých (sedlckých) tanců, charakteristi ckých pro tu kterou obec, např. vlčnovské, dolněmčanské, nivnické, korytňanské nebo brodské sedlcké. Zpracovává také mužské tance typické pro svůj region – verbuňk, fašankový mečový tanec Pod šable nebo šavlový tanec, který představuje mladé muže z družiny jízdy králů. Každoročně se jako domácí soubor účastní vlčnovské jízdy králů a také slavností vína v Uherském Hradišti . Za více než třicet let své existence navští vil Vlčnovjan řadu folklorních festivalů v České a Slovenské republice, představil se v řadě zemí Evropy i Asie. Soubor doprovází cimbálová muzika Čardáš, u které se na primášském postu vystřídal Jan Špirit a Petra Šimková.

Vedoucí taneční složky: Marta Kondrová
Vedoucí muziky: Antonín Juriga
Organizační vedoucí souboru: Vladimír Turzík
http://www.vlcnovjan.ic.cz/

 VYCPÁLKOVCI Praha

Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka vznikl v roce 1947 v Praze a je jedním z významných zakladatelů a inspirátorů novodobého rozvoje českého folklorního hnutí. Je pojmenován po profesoru Josefu Vycpálkovi (1847-1922), jedné z osobností českého národního obrození a autoru ojedinělé sbírky českých lidových tanců. Láska a úcta k českým lidovým písním a tancům, k lidovým zvykům, krojům a nástrojům dovedla soubor k vrcholům stylizační i reprodukční úrovně. To potvrzuje ryzí, stále živý zvuk jména souboru, přátelsky nazývaného Vycpálkovci. Současný repertoár je z autorské dílny choreografky Daniely Stavělové.

Vedoucí souboru: Pavlína Čermáková
Umělecká vedoucí taneční složky: Daniela Stavělová
http://www.vycpalkovci.cz/

 

 
ProgramProgram
ÚčinkujícíÚčinkující
Minulé ročníkyMinulé ročníky
Ročník 28. 2019Ročník 28. 2019 2019 Program2019 Program 2019 účinkující2019 účinkující 2019 Programova rada2019 Programova rada Ročník 27. 2018Ročník 27. 2018 2018 Program2018 Program 2018 účinkující2018 účinkující 2018 Programova rada2018 Programova rada Ročník 26. 2017Ročník 26. 2017 2017 Program2017 Program 2017 účinkující2017 účinkující 2017 Programova rada2017 Programova rada Ročník 25. 2016Ročník 25. 2016 2016 Program2016 Program 2016 účinkující2016 účinkující 2016 Programova rada2016 Programova rada rocnik-24.-2015rocnik-24.-2015 2015 program2015 program 2015 Ucinkujici2015 Ucinkujici 2015 Programova rada2015 Programova rada Ročník 23. 2014Ročník 23. 2014 2014 Program2014 Program 2014 Účinkující2014 Účinkující 2014 Programova rada2014 Programova rada Ročník 22. 2013Ročník 22. 2013 2013 Program2013 Program 2013 ucinkujici2013 ucinkujici 2013 programova rada2013 programova rada Ročník 21. 2012Ročník 21. 2012 2012 program2012 program 2012 ucinkujici2012 ucinkujici 2012 programova rada2012 programova rada Ročník 20. 2011Ročník 20. 2011 2011 Program2011 Program 2011 Účinkující2011 Účinkující 2011 Programová rada2011 Programová rada Ročník 19. 2010Ročník 19. 2010 2010 Program2010 Program 2010 Účinkující2010 Účinkující 2010 Programová rada2010 Programová rada Ročník 18. 2009Ročník 18. 2009 2009 Účinkující2009 Účinkující 2009 Programová rada2009 Programová rada 2009 Program2009 Program Ročník 17. 2008Ročník 17. 2008 2008 Program2008 Program 2008 Účinkující2008 Účinkující 2008 Rada2008 Rada Ročník 16. 2007Ročník 16. 2007 Ročník 15. 2006Ročník 15. 2006 Ročník 14. 2005Ročník 14. 2005 Ročník 13. 2004Ročník 13. 2004 Ročník 12. 2003Ročník 12. 2003 Ročník 11. 2002Ročník 11. 2002 Ročník 10. 2001Ročník 10. 2001 Ročník 09. 2000Ročník 09. 2000 Ročník 08. 1999Ročník 08. 1999 Ročník 07. 1998Ročník 07. 1998 Ročník 06. 1997Ročník 06. 1997 Ročník 05. 1996Ročník 05. 1996 Ročník 04. 1995Ročník 04. 1995 Ročník 03. 1994Ročník 03. 1994 Ročník 02. 1993Ročník 02. 1993 Ročník 01. 1992Ročník 01. 1992
KontaktyKontakty
FotoarchivFotoarchiv
Programová radaProgramová rada